';

Geskiedenis

Hoe dit als begin het

Home / Geskiedenis

Hoe dit begin het

Br. Henry Lück van Aranos wat diep in sy hart oortuig was van die sendingnood in hierdie gebied het ’n morg grond aan die Gereformeerde Kerk Aranos geskenk met die bepaling dat dit slegs vir sendingdoeleindes gebruik kan word.

Br. Dirk Jerling is as plaasbestuurder aangestel, en het die sendingwerk aan die gang gesit. In 1980 is ‘n nuwe gemeente is gestig en vier ouderlinge en twee diakens bevestig.

In Junie 1982 het ds. Braam Le Roux die beroep na die Gereformeerde Kerk D’kar aanvaar en konstruktiewe gemeentewerk is met oorgawe begin. Vanweë die groot armoede en werkloosheid is daar vanuit die sendingwerk ook met gemeenskapsontwikkelingsprojekte begin soos ‘n leerlooiery, naaldwerkklasse, ’n kleuterskool en stimulering van tradisionele Boesman kuns.

Ds. Le Roux het die Christelik Gereformeerde Kerke in Nederland genader om hulp. Broer Hessel Visser is uitgestuur en het reuse werk gedoen om ‘n ortografie te ontwikkel vir die Narotaal wat vandag orals deur Naros gebruik word. Vandag het die Naro-Boesmans hulle eie Nuwe Testament.

Ds. Jan Wessels is later gestuur om Ds. Braam le Roux en die kerkraad te help om nuwe sendingpunte te begin.

Omdat Aranos nie Ds. Braam le Roux se traktement langer kon voorsien nie en daar ook nie ander kerke in Suid-Afrika kon help nie, het hy met die hulp van verskeie donateurs as ’n tentmaker sendeling ’n verskeidenheid ontwikkelingshulpprojekte geïnisieer. Teen 1998 het die werk so uitgebrei dat hy na Shakawe verskuif het.

Teen die einde van 1998 is ds. Hendrik du Plessis vanaf die Gereformeerde Kerk Krokodilrivier na die Gereformeerde Kerk D’kar beroep. Ds. Gaobolelwe Ngakayaja wat in 2003 as artikel 8 predikant bevestig is, het vanweë sy ouderdom in 2019 sy emeritaat aanvaar.

Waar is dit geleë?

D’kar is ongeveer 40 kilometer van Gantsi oppad Maun toe geleë. Die pad is ook bekend as die Kalaharihoofweg na die Noorde en loop deur die plaas.

Image module
Die Here maak steeds nuwe deure oop

Mettertyd het die kerkraad van D’kar (oorwegend Boesmans) tot die besef gekom dat ons ‘n roeping het om die Evangelie verder uit te dra. Vir jare was daar onder die Naro-Boesmans gearbei. Op verskeie nedersettings is daar nuwe Naro-gemeentes gestig, soos Tchabo, West-Hanahai, East-Hanahai, Tshobokwane en New Xanagas. Daaroor is die kerkraad saam met die gemeente hier diep dankbaar.

As vrug van geestelike groei het ’n bewoënheid ontwikkel om die goeie nuus van die Evangelie ook na ander Boesman kultuur- en taalgroepe, wat nog onbereikte groepe is, uit te dra.

Behalwe die Naros op wie daar tot dusver gekonsentreer is, het ons bewus geword van die Qgõo-taal. Dit verskil van Naro soos Russies van Afrikaans.

Die kerkraad het met ‘n inisiatief begin om vanuit D’kar ook na Bêre in die suide uit te reik. Vanaf Bêre is daar ‘n magdermenigte nedersettings om te bereik wanneer fondse dit toelaat. Die hele suidelike en die westelike gedeelte van Botswana lê braak waar die Boesmans bitter min die Evangelie hoor of indien wel, in ‘n uiters verdraaide vorm. Ons voel die roeping, om in elke nedersetting ten minste een persoon (ouderling) op te lei met die Evangelie, om soos ‘n lig in daardie donker area te skyn. Soos dit deur die Here se genade onder die Naros gewerk het kan dit ook onder Qgõo’s gebeur.

Nuwe skepsels in Christus (2 Kor 5:17)

Baie van die Qqõo mense is vasgevang in alkoholisme en sedeloosheid. Soos wat D’kar se kerkraad gedring word deur die liefde van Christus word die woorde van Jesus in Matteus 9:36-37 vir ons ook ’n realiteit: “Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ’n wagter het nie.”Deur die jare het ons die wonder beleef, dat Naro mense wat volslae alkoholiste was en deur die Evangelie bereik is, t otaal nuwe mense geword het wat genees is van dronkenskap en sedeloosheid.

Dit is ‘n wonder wat voor jou oë afspeel. Ons kerkraad bestaan uit oud-alkoholiste wat nou al oor die dertig, veertig jaar nie ‘n druppel drink nie. Dit is wat die Here doen deur die Evangelie. Dit laat mens dink aan die bekende woorde: “Nature forms. Sin deforms. School informs, but only Christ transforms”, soos ons lees in 2 Korintiërs 5:17: “Hy wat in Christus is, is ‘n nuwe skepsel.”

In die noordooste van Botswana het ons ‘n bedieningspunt begin (Mababe). Boesmans daar praat weer ‘n ander taal. ‘n Ander wyk van D’kar is Motopi waar ons ‘n kerkgebou het. Deur die Here se genade het ons ‘n ouerpaar, br. Thys en sr. Dorette Cronjé wat die dienste daar vir ons behartig. Afstande is en sal altyd ‘n uitdaging in Botswana wees. Niks is hier naby nie. Vanaf D’kar na die verskillende bedieningspunte is daar honderde kilometers wat afgelê moet word. Vanaf D’kar na Grootlaagte (120 km) in ‘n noordwestelik rigting, Tchabo (120 km) in ‘n noordelike rigting, Bêre (140) in ‘n suidelike rigting, Mababe (367 km) in noordoostelike ringting en Motopi (333 km) in ‘n oostelike rigting.